HOMEInvestor RelationsCorporate Information

Corporate Information

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

 

 

 

 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ประเภทธุรกิจ :

เป็นผู้จำหน่ายและจัดส่งเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนบริษัท : 0105527030001
โทรศัพท์ : 0 2415 0054   ติดต่อเลขานุการบริษัท ต่อ 2619
โทรสาร : 0 2415 1102
Homepage :

www.asiabiomass.com

 

 


 

 

ภาพรวมธุรกิจและประวัติความเป็นมาของบริษัท

 

 


          

         บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) เดิม คือ บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จำกัด ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท “ ก๊กฮวด ” เริ่มธุรกิจครั้งแรกเมื่อ 60 ปีที่แล้ว จากร้านก๊กฮวด  ซึ่งเป็นผู้ผลิตผงธูป  และ   จัดจำหน่ายชื้อเพลิงชีวมวล จาก เศษไม้,ไม้ฟืน , แกลบ ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 5 บริษัท พนักงานกว่า 200 คน ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท


บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจดั่งเดิมของกลุ่มบริษัท”ก๊กฮวด” เป็นผู้จำหน่ายและจัดส่งเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของไทย นอกจากนี้ทางบริษัทยังจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับการผลิตธูป และ ยาจุดกันยุง ที่มีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยครอบคลุมการจัดส่งสินค้าให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ แต่ด้วยการเล็งเห็นการเติบโตทางด้านพลังงานทดแทนจึงได้เปลี่ยนชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ผงธูปไทย จำกัด มาเป็น บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจในอนาคตและให้ชื่อบริษัทสอดคล้องกับประเภทธุรกิจมากขึ้น


บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) (Asia Biomass Public Company Limited) ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานชีวมวลที่ได้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel) หลากหลายประเภทเพื่อให้สามารถทดแทนการนำเข้า หรือใช้น้ำมันที่ลดลงของประเทศไทย และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเชื้อเพลิงชีวมวลนั้นสามารถประะหยัดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจที่ต้องการใช้พลังงาน ซึ่งเชื้อเพลิงนี้สามารถให้พลังงานความร้อนได้ดี และเหมาะสมกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือ Boiler ที่ใช้กับอุตสาหกรรมทั่วไปๆ ไปได้ อย่างไม่มีปัญหา ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดหาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ จากธรรมชาติ อาทิ เช่น กะลาปาล์ม, ไม้ชิป, ขี้กบ ขี้เลื้อย, ไม้ท่อน, ปีกไม้, ไม้ยางพารา แกลบ เป็นต้น


ในสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน แหล่งพลังงานถือเป็นสิ่งจำเป็นและกำลังจะขาดแคลน จากความต้องการที่จะใช้พลังงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร ประกอบด้วยแหล่งพลังงานที่มีจำกัดในปัจจุบันได้ลดลงและจะหมดไปในอนาคต ซึ่งจะขาดแคลนและมีราคาแพง น้ำมัน"น้ำมันเป็นพลังงานที่สำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้และความต้องการใช้นำ้มันของโลกก็เพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันปัจจุบันน้ำมันดิบในโลกนั้นเริ่มลดน้อยลง จึงทำให้หลายๆประเทศเริ่มหันมาสนใจใช้พลังงานอื่นทดแทนการใช้น้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นการนำถ่านหินบิทูมินัส หรือ ชีวมวล ซึ่งได้มาจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรืออุตสาหกรรมมาใช้ทดแทนการใช้น้ำมัน


พลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ชีวมวลในที่นี้หมายถึงพืชที่เป็นไม้ ซากพืช หญ้า มูลสัตว์ต่างๆ ที่เป็นของแข็ง ที่เรานำมาเป็นเชื้อเพลิงเผาไฟเอาความร้อนมาใช้ในครัวเรือนในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้ในยานพาหนะ เช่น ใช้ฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำให้แก่ หม้อไอน้ำของรถไฟ ที่เราเคยใช้กันมาก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซล เราเคยใช้ฟืนในการหุงต้มภายในครัวเรือน ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นถ่านไม้และแก๊ส เราเคยใช้ฟืนหรือแกลบในการเผาอิฐหรือชิ้นงานเซรามิคก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันก๊าดหรือแก๊สแอลพีจี

 


สารจากคณะกรรมการ

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

             ABM ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึ่งมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างสมดุลของการเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน  ด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดำเนินงาน และการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  การดำเนินธุรกิจของ ABM   ยังยึดหลักของห่วงโซ่อุปทานคือ การยกระดับความสามารถด้านการบริหาร เช่น การลดต้นทุนคลังสินค้า การเพิ่มผลิตภาพ หรือการลดความสูญเปล่า ส่งเสริมความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียติกำจร

     (ประธานกรรมการ)

 


 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

 

Vision (วิสัยทัศน์) 
 
เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลในระดับภูมิภาคเอเชีย
 
Mission (พันธกิจ) 
 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลที่หลากหลาย ให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมีปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลที่สามารถส่งถึงลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ รวมทั้งการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ และ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
 

 

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท


 

คณะกรรมการบริษัท

 

 

 

 

 


 

 

คณะกรรมการบริหาร

 
 
 
 
                
          (นางสาวธิญาดา   ควรสถาพร)    (นายปองธรรม  แดนวังเดิม)       (นางณัชปภา   ควรสถาพร)  
 

EN | TH
QUICK
MENU